O nas

Naszą misją jest niesienie pomocy najsłabszym – dzieciom, których sytuacja materialna odbiera im szanse leczenia i godnego życia.

 

• Pomagamy dzieciom ze środowisk określanych jako zagrożone wykluczeniem społecznym – rodzin biednych, niewydolnych wychowawczo, dotkniętych patologiami. W przypadku ciężkich lub przewlekłych chorób dzieci te często pozbawione są szans na niezbędną pomoc medyczną lub rehabilitacyjną.

 

• Obszarem naszej aktywności jest Koszalin oraz gminy powiatu koszalińskiego. Współpracujemy z ośrodkami pomocy społecznej działającymi w miejscu zamieszkania potencjalnych  beneficjentów. To one wskazują rodziny, w których zachodzi potrzeba wsparcia wykraczającego poza formy instytucjonalne, czyli standardowe zasiłki lub zapomogi. Zgłaszane sygnały są weryfikowane przez kompetentnych wolontariuszy fundacji - w tym lekarzy. Na ich wniosek, zgodnie z przewidzianą statutem procedurą, przekazywana jest konkretna pomoc.

 

• Pomoc nigdy nie ma formy gotówkowej. Fundacja dokonuje zakupu potrzebnych przedmiotów (np. leków, sprzętu medycznego, sprzętu rehabilitacyjnego) i przekazuje je w formie rzeczowej. Podobnie w przypadku koniecznych terapii albo zajęć rehabilitacyjnych - ich koszt jest opłacany bezpośrednio na konto świadczeniodawcy.

 

• Każdy wydatek (podobnie jak każda darowizna czy wpłata na konto) jest rozliczany publicznie, na stronie internetowej fundacji.

 

• Wszystkie pieniądze i inne środki podarowane przez darczyńców Fundacja przeznacza w całości na pomoc dzieciom.

 

• W Fundacji Pomocy Dzieciom MAGIA wszyscy działają bezinteresownie. Wszelkie wydatki związane z bieżącą działalnością (m.in. biuro, łączność, promocja) pokrywane są przez wolontariuszy.

 

• Podstawową formą gromadzenia funduszy jest crowdfunding. Chodzi o dużą liczbę systematycznych, choćby nawet niewielkich wpłat dokonywanych przez osoby, firmy lub instytucje zainteresowane wsparciem Fundacji

 

• Statut Fundacji Pomocy Dzieciom MAGIA przewiduje również możliwość korzystania z innych sposobów zbierania pieniędzy – w ramach polskiego prawa, w miarę potrzeb i możliwości. Mogą to być zbiórki publiczne, koncerty charytatywne, licytacje, itp.

 

• Organami Fundacji są Rada Fundacji i Zarząd. Rada Fundacji czuwa nad prawidłowym, czyli zgodnym ze statutem i prawem, funkcjonowaniem fundacji. Jej szczególnym uprawnieniem jest zatwierdzanie, po konsultacji z fachowcami z dziedziny medycyny, wydatków przekraczających 10 tysięcy złotych. Zarząd na bieżąco określa i realizuje zadania Fundacji. Nawiązuje m.in. kontakty z ośrodkami pomocy społecznej, darczyńcami, sponsorami. Składa również wnioski o wydatkowanie kwot większych niż 10 tysięcy złotych.

 

• Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. Nie mogą to być również osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub o przestępstwa skarbowe.

 

• Fundacja Pomocy Dzieciom MAGIA ma charakter apolityczny, nie jest związana z żadną ideologią albo religią. Mogą się w nią angażować osoby o różnych postawach i przekonaniach, ale świadome faktu, że występując w jej imieniu (jako członkowie albo współpracownicy) nie mogą tych przekonań demonstrować.

Kontakt

MAGIA Fundacja Pomocy Dzieciom

ul. Szczecińska 25a/3 (II piętro)

75-122 Koszalin


Dyżury w siedzibie fundacji odbywają się w każdy poniedziałek i czwartek w godz. 16-17

Nr. telefonu czynny od pon. do pt. 10 - 16


tel. +48 606 54 54 54


kontakt@fundacjamagia.pl